சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும். 

எபிரெயர் 10:25

Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching. -Heb-10:25

Tamil Youth Christian Fellowship Al-Ain - Upcoming Events

ஞாயிறு ஆராதனை-ஒயாசிஷ் வளாகம் 

7.30pm-9.30pm

Sunday Service- Kanad Compound (Oasis)

செவ்வாய்-விண்ணப்ப ஜெபம் 8.00pm-9.00pm

Every Tuesday- Prayer Time

Online- Through Mobile App- Call us To Connect

வேத பாட வகுப்பு

 திங்கட்கிழமை , வியாழன் & சனிக்கிழமை இரவு 08.00-09.00

Monday ,Thursday & Saturday

கேம்ப் ஆராதனை- வெள்ளிக்கிழமை 7.00pm-8.30pm 

Camp -Friday Service - Worship Time